امروز و ساعت دقیقه می باشد.

سوتی بزرگ دانشگاه تهران

سوتی بزرگ دانشگاه تهران

در سایت رسمی دانشگاه تهران (بخش انگلیسی) در قسمت مربوط به معرفی مشاهیر دانشکده فنی  دانشگاه تهران، عبارت پروفسور محمود حسابی با ترجمه گوگل ترنسلیت(!) با عنوان “محمود اکانت” ترجمه و درج شده است!

98298_481

سوتی بزرگ دانشگاه تهران

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط