امروز و ساعت دقیقه می باشد.

فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

حیدری با دین شماره کدام نامزد آن را دوباره به جام بازگرداند؟

فیلم تقلب حیدری مجری مناظره انتخاباتی در ۱۵ اردیبهشت ۹۶ در حالی که حیدری یکی از اسامی را به قید قرعه از جام بیرون کشید و مجددا آن را به داخل جام برگرداند.

حیدری مجری مناظره در دور دوم مناظره شماره چه کسی را بعد از دیدن به جام بازگرداند؟

فیلم تقلب حیدری را مشاهده کنید…

فیلم تقلب حیدری

فیلم تقلب مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط