امروز و ساعت دقیقه می باشد.

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

7252

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

امام صادق(ع) درباره علت عدم آگاهی انسان از زمان مرگ می فرمایند: «اگر انسان به عمر کوتاهش پی ببرد هیچ لذتی نمی برد و با علم به مرگ و انتظار آن زندگی برای او گوارا و شیرین نمی شود
و اگر به طول عمر خود پی ببرد در دریای لذات و معاصی غرق می گردد، او به این امید که در پایان عمر توبه خواهد کرد همواره در راه رسیدن به لذات می کوشد.

به این ترتیب بهترین چیز همان است که زمان مرگ و مدت عمر پوشیده بماند.»

منبع: کتاب « توحید مفضل»

چرا انسان از زمان مرگ خود خبر ندارد؟!

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط