امروز و ساعت دقیقه می باشد.

واکنش مناسب در برخورد با افرادی که تحقیرتان میکنند چیست؟

واکنش مناسب در برخورد با افرادی که تحقیرتان میکنند چیست؟

۱

انسان میتواند در بابر این افراد واکنش های متفاوتی داشته باشد اما بهترین روش را در ادامه مطلب بخوانید.

واکنش های مناسبی که در مقابل این افراد می توانید از خود بروز دهید این است که به آنها بگویید:

👍“از پیشنهادت ممنونم”
👍”ممنونم، شاید حق با تو باشه”

و بعد هم به ادامه کار خود بپردازید
با بیان این عبارت شما در حقیقت به بحث پایان میدهید
آنها منتظر هستند که شما از خود عکس العمل نشان دهید و زمانیکه این کار را انجام نمی دهید، دیگر چیزی برای گفتن نخواهند داشت.

واکنش مناسب در برخورد با افرادی که تحقیرتان میکنند چیست؟

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط