امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

خانم  Chalita Yaemwannang   با 25 سال سن و 175 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر و دوشیزه جهانی کشور تایلند در سال 2013 انتخاب شدند .

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

عکس های زیباترین دوشیزه تایلند در سال 2013

مطالب تصادفی
مطالب مرتبط