امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جملات رفاقتی

س ام اس جدید رفاقت و مرامی

اس ام اس جدید رفاقت و مرامی


اس ام اس جدید رفاقت و مرامی حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله … اول یکی یکی جمعشون میکنی تو بغلت بعدشم یکی یکی پرتشون میکنی تو آب ؛ اما بعضی وقتا یه سنگهای قیمتی…