امروز و ساعت دقیقه می باشد.

عیدی کارگران در سال 93 چقدر است

عیدی سال ۹۳ کارمندان چقدر است ؟


عیدی سال ۹۳ کارمندان چقدر است ؟ در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۳ کل کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۳ معادل سال…