امروز و ساعت دقیقه می باشد.

لباس های لیدی گاگا در هفته مد

عکس : پوشش عجیب لیدی گاگا در هفته مد لندن !

عکس : پوشش عجیب لیدی گاگا در هفته مد لندن !


لیدی گاگا از جمله افرادی است که همیشه لباس های عجیب به تن میکند. او این بار در هفته مد لندن با لباسی کاملا پوشیده حضور پیدا کرد و حتی صورت خودش را نیز مخفی…